ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ВИРТУАЛЕН СТАРТ ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, прилагаме изисканите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни целим да информираме физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на чл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент 2016/697.

Принципи при обработката на лични данни

Съгласно изискванията на чл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент 2016/697, като администратор на лични данни, ние ги събираме, записваме, организираме, съхраняваме, адаптираме, архивираме, възстановяваме, употребяваме, актуализираме, комбинираме, блокираме, заличаваме и унищожаваме, при спазване на следните принципи:

Съхранение на данните

Вашата информация, събрана чрез услугите на Виртуален Старт и вашата информация съдържаща се в предоставните продукти, се съхранява и обработва на сървъри притежавани от Виртуален Старт в България и Франция. При евентуален трансфер на данните между сървърите ни и/или към и от хранилища запазващи резервни копия на системата, ние използваме криптиращи и защитни технологии адекватни на данните.

Видове лични данни и срокове на съхранение

Съхраняваме само личните данни, събрани от потребителя, докато профилът е активен, а след това ги съхраняваме за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които сме ги събрали първоначално, освен ако не е предвидено друго чрез закон. При сключването на договор с нашите клиенти или партньори е възможно освен това да съхраним и допълнителни данни като номер и дата на документ за самоличност, единен граждански номер и др. свързани със законовата изправност на сключения договор съгласно приложимото право или изискванията на регулационен орган. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения и/или да разрешим възникнали спорове, като информация свързана със сключени договори с партньори и клиенти и информация за финансовите транзакции се запазва 10 години след получаването на последната такава в съответствие с давностните срокове в ЗЗД, ЗС, ЗДДС, КСО, ЗКПО и приложимото Европейско право.

Освен финансовата и юридическа информация свързана с взаимоотношенията между нас и партньорите и клиенти, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни свързани с осъществяване на нашата дейност като например име, телефонен номер, електронна поща, географски адрес и др., както и идентификационни данни свързани с нашата система за защита, като потребителско име, IP адрес и др. технически данни с превантивен характер.

Виртуален Старт не притежава, не контролира или управлява използването на данните на клиента, съхранявани или обработени чрез използването на нашите услуги. Само потребителят собственик на акаунта и оторизираните от него потребители чрез предоставена парола за достъп имат право на достъп, обработване и управление на тази информация. Ние не знаем и не се интересуваме от данните въвеждани в нашите продукти доколкото клиентите не са поискали специализирана помощ касаеща и/или свързана със самите данни. В такива случаи само ако наш служител изрично е натоварен от клиента той достъпва тези данни, като ние съхраняваме и можем да предоставим пълен списък на действията, които нашият служител е извършил както и идентификатори на данните, които е достъпвал през този период.

Тъй като Виртуален Старт не събира лична информация, съдържаща се в клиентските бази данни и не определя начините за събиране на тази информация, ние не носим отговорност за правната издържаност на всеки един от нашите клиенти съгласно Общия регламент и ЗЗЛД. В този случай Виртуален Старт се разглежда не като администратор, а като обработващ от името на своите клиенти данни за всяка клиентска информация, съдържаща лични данни, които са предмет на защита от Общия регламен. Всеки клиент е администраторът на данни съгласно Регламента за всички данни в неговият профил, съдържащи лична информация, което означава, че всеки клиент е задължен да контролира начина, по който се събират и използват тези лични данни, както и определянето на целите и средствата за обработка на такива лични данни и съответно носи отговорност за покриване на изискванията за администратор спрямо Регламента и ЗЗЛД.