ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на системата StartInvoice

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от Виртуален Старт ЕООД чрез системата СтартИнвойс услуги и урежда отношенията между Виртуален Старт ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк. „Света Троица”, бл. 353, ап. 23, e-mail: office@virtualstart. bg (наричано по-нататък за краткост Виртуален Старт) и всяко едно от регистрираните лица в системата СтартИнвойс (наричани по-нататък за краткост Потребители).

Виртуален Старт предоставя на Потребителя посредством системата СтартИнвойс, възможност за въвеждане, редактиране и изпращане на електронни документи. Тъй като предоставяните услуги са постоянно допълвани и модифицирани с цел подобрение на системата, техните характеристиките могат да бъдат променяни по всяко време.

СтартИнвойс изпраща на получателите на документите прикачени документи или уведомление за тяхното наличие до имейл, посочен от Издателя като адрес на лицето получател. Получателя може да не е регистриран потребител на системата СтартИнвойс, при което за получаване на документа той въвеждана трите си имена.

За ползване на СтартИнвойс, всеки потребител трябва да се регистрира или да получи достъп от друг регистриран потребител.

След потвърждаване получаването от страна на Потребителя, електронните фактури и електронните документи се считат за получени съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Виртуален Старт се задължава да полага дължимата грижа за нормално използване на услугите - предмет на настоящите Общи условия. Виртуален Старт съхранява изпратените посредством системата СтартИнвойс електронни фактури и други електронни документи не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на постъпване на съответната фактура или друг електронен документ в системата СтартИнвойс.

Виртуален Старт си запазва правото при изпращане на уведомленията за получаване на електронна фактура или друг електронен документ да включва в съобщението препратки и рекламни банери, както и да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя.

Виртуален Старт си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни посредством системата СтартИнвойс, след 30-дневно предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в системата СтартИнвойс или на корпоративния уебсайт.

Потвърждението на получена посредством системата СтартИнвойс електронна(и) фактура(и) или друг електронен документ се осъществява чрез изписване на имената на потребителя и натискане на бутон „Свали /Download”. Извършеното по този начин потвърждение е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Виртуален Старт не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол или форсмажорни обстоятелства, както и при случаи на профилактика, тестване, надграждане или друга техническа дейност по системата.

При регистрация чрез маркиране на чек бокс пред текста "Съгласен съм с Общите условия", потребителя декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Виртуален Старт може да съхранява идентифицираща потребителя информация включваща, но не ограничаваща се с IP адреса, името на хоста, мрежата и системния акаунт.

При регистрацията си Потребителят посочва желаната от него парола за достъп до системата СтартИнвойс. Чрез въвеждане на идентификатора и паролата на съответните места в уебсайта на системата СтартИнвойс потребителят получава достъп до потребителския си профил. Потребителят е длъжен да полага всички грижи за опазването на паролата си и да уведомява незабавно Виртуален Старт в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и само чрез изпращане на електронни писма посредством системата СтартИнвойс.

Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на препратката Logout, незабавно след като приключи работа със системата си или след преди да напусне работното си място.

Потребителят следва да съхранява получените от него посредством системата СтартИнвойс електронни фактури локално преди изтичане на дванадесет месеца от полуаване или постъпване на документа в системата СтартИнвойс.

Потребителят се задължава при ползуване СтартИнвойс, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, съобщения, както и всякакви други материали противоречащи на българското законодателство, Интернет етиката, накърняващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация. При неспазване на тези изискванията Виртуален Старт има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали.

Потребителят има право на достъп до услугите, предоставяни посредством системата СтартИнвойс, изключително и само при спазване на настоящите Общи условия и действащото законодателство.